تبلیغات
علم سرا

لیست پایان نامه های دانلودی


پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی خصوصیات زیستی جنس ماده مارمولک جکوی دم پخ بدریاگای
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی همبستگی فنوتیپی ژنوتیپی صفات اگرومورفولوژیکی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی نقش لیکوپن بر کاهش کلسترول خون موش نر آزمایشگاهی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای مولد آنزیم فروکتوزیل ترانسفراز
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بیان وتخلیص پروتئین نوترکیب DR2418 داینوکوکوس رادیودورانس
پایان نامه  رشته زیست شناسی : مقایسه¬ خصوصیات سینتیکی آنزیم لیپاز آزاد
پایان نامه  رشته محیط زیست : ارزیابی ریسک زیست محیطی در انبار شرکت ملی پخش فرآورده¬های نفتی
پایان نامه  داروسازی: پیش تغلیظ داروی رالوکسیفن به روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبر توخالی و اندازه گیری دارو به روش HPLC در مقادیر Trace
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر موقعیت جغرافیایی و موقعیت تشکیل بذر بر روی سنبله
 پایان نامه  : بررسی اثر عصاره برگ زیتون و ترکیب اصلی آن(اولئوروپئین) بر سمیت سلولی ناشی از 6-هیدروکسی دوپامین در سلول¬های PC12
 پایان نامه  : ارتباط چندشکلی GSTO2 با کاتاراکت
 پایان نامه  : بررسی اثر عصاره صبرزرد بر تغییرات ایجاد شده ناشی از دیابت القایی موش صحرایی ماده
 پایان نامه  : بررسی کارایی و مکانیسم تأثیر اوجنول در تعدیل فعالیت خودبخودی
 پایان نامه  : بررسی تأثیر بربرین بر روی آسیب¬های عملکردی و بافتی پانکراس
 پایان نامه  : تاثیر عصاره آبی و الکلی گل گیاه ریواس بر فشار خون موش صحرایی نر
 پایان نامه  : مطالعه تغییرات آپوپتوتیک سلول های سرطانی سینه موش های صحرایی ماده
پایان نامه : اثرعصاره الکلی درمنه کوهی بر تشنج ناشی ازپنتیلن تترازول در موش آزمایشگاهی نر
 پایان نامه : بررسی اثر تیتانیوم دی اکسید و نانوذرات تیتانیوم دی اکسید بر جوانه زنی، رشد دانه رست ها و میزان رنگیزه های فتوسنتزی Melissa officinalis،Valeriana officinalis و Mentha piperita
پایان نامه  : بررسی اثرات جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی بر فلور باکتریایی روده فیل ماهیان جوان (Huso huso)
پایان نامه : بررسی ارتباط پلی مورفیسم های پروموتر ژن GKN1 با خطر ابتلا به سرطان معده
پایان نامه : بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت
 پایان نامه  : بررسی تاثیر آلدوسترون در بهبود کیفی جنین های حاصل از تخمک های منجمد شده (انجماد شیشه ای) گوسفند
 پایان نامه  : بررسی تاثیرspp. Streptomyces جدا شده از خاک بر انحلال فسفات به منظور تولید کود زیستی فسفاته
پایان نامه  : بررسی تنوع ژنتیکی اقوام ایرانی با استفاده از STR
 پایان نامه : بررسی رابطه ی پلی مورفیسم ژن رسپتور اکسی توسین در دو جایگاه rs2254298 و rs53576 در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی
پایان نامه  : بررسی مقایسه ای شیوع عفونت هلیکوباکتر پیلوری، هلیکوباکتر هپاتیکوس ، هلیکوباکتر بیلیس و هلیکوباکتر پولوروم در کیسه صفرای بیماران مبتلا و غیرمبتلا به بیماری های صفراوی در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان
 پایان نامه  : بررسی میزان آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA اسپرم انسانی پس از روش Swim-up در زمان های مختلف
پایان نامه  : پراکنش مکانی و زمانی گاماروس در سواحل استان مازندران بابلسر و فریدون کنار
 پایان نامه  : تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)
پایان نامه : تولید اریترومایسین بوسیله Saccharopolyspora erythraea با استفاده از منبع نیتروژنی بومی ( ترکیب کنجاله سویا و کنجاله کلزا ) به روش فرمانتاسیون میکروبی
 پایان نامه  : تولید نوروسفر از سلول¬های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان
 پایان نامه  : جداسازی و تهیه تک کلون های القاء کننده پرحساسیتی دیررسDTH) ) از لیشمانیا ماژور و ارزیابی آن ها به صورت in vitro و invivo در مقایسه با لیشمانین
 پایان نامه : جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی ترکیبات آروماتیک خلیج فارس، منطقه ساحلی استان بوشهر
 پایان نامه  : شناسایی گونه ها و برآورد باردهی جوامع پریفیتونی در دریاچه ی زریبار با هدف تعیین کیفیت آب
پایان نامه : کلونینگ و بیان ژن آنزیم ال-آسپاراژیناز باکتری E. coli جهش یافته و مقایسۀ خواص این آنزیم با نوع native آن
 پایان نامه  : مطالعه ی باکتری های بی هوازی هالوفیل احیا کننده نیترات مولد بیوسورفکتانت از نفت خام ایران
پایان نامه  : اثرات دریافت اتوسوکسیماید در دوره تکوین بر اضطراب، افسردگی و آپاپتوز سلولی در هسته سجافی پشتی موش های صحرایی
 پایان نامه : اثرات لینالول بر الگوی فعالیت نورونی حلزون و بر همکنش با مکانیسم های سلولی دخیل در القای فعالیت صرعی
پایان نامه : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر آستانه تشنج و افسردگی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش صحرائی
 پایان نامه  : اثرات مجاورت با کورپیریفاس در طی دوره نوزادی بر نقص حافظه فضایی ناشی از کیندلینگ شیمیایی در موش¬های صحرایی بالغ
پایان نامه  : بررسی ارتباط چند شکلی ژنتیکی ژن هایCAT C-262T وNQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کلیه
 پایان نامه  : بررسی ارتباط چند شکلی های ژنتیکی CAT C-262T و NQO1 C609T با خطر رد حاد پیوند کبد


متن کامل در سایت:
 40y.ir


لیست پایان نامه های دانلودی


 پایان نامه رشته زیست شناسی : مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر زبان گنجشک وآزاد
 پایان نامه  رشته زیست شناسی: بررسی اثرات باکتری لاکتوباسیلوس کازئی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تاثیر‮ ‬بربرین و ویتامین E بر اختلالات شناختی و حرکتی ‬در‮ ‬موش‮ ‬های‮ ‬صحرایی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع آلودگی هوا
 پایان نامه  رشته زیست شناسی درباره گیاه مرزه
 پایان نامه  رشته زیست شناسی در مورد انتروباکتریاسه
 پایان نامه رشته زیست شناسی :بررسی ارتباط تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی یوروپاتوژن
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات میکروبی اسانس آویشن و نعناع بر روی پنیر
پایان نامه  رشته زیست شناسی : پراکنش وتنوع قارچMacrophomina phaseolina (Tassi) Goid
پایان نامه رشته زیست شناسی : بررسی اثرات گلوکوکورتیکوئیدها بر به خاطر آوری و بازتثبیت حافظه های نزدیک و دور
 پروژه زیست شناسی : بررسی اثرات پروپرانولول روی بازتثبیت حافظه ترس در رت: ارزیابی شدت و سن حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی پتانسیل بیوالکتروژنیک باکتری های موجود در پساب صنعتی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی بیان پروتئین جنینی دخیل در رشد و نمو DPPA2
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی مقاومت نسبت به نالیدیکسیک اسید و مطالعه مولکولی آن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرمصرف توام دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه بر حافظه
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم TaqI گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارتباط پلی مورفیسم Tru9I گیرنده ویتامین D با سرطان پستان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : اثر ورزش ارادی و اجباری بر تحمل به اثرات ضددردی مورفین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسائی اندوفیت¬های گیاهان داروئی بابونه نعناع فلفلی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثرات غلظت¬های مختلف سدیم کلرید بر کشت بافت بنفشه آفریقایی
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع ژیاردیا لامبلیا تک یاخته تاژک دار روده ای
پایان نامه  رشته زیست شناسی : شیوع ژن های شیگاتوکسین و اینتیمین در سویه های اشریشیا
پایان نامه  رشته زیست شناسی :جداسازی و شناسایی باکتریهایی با توان تولید اگزوپلی ساکارید
پایان نامه  رشته زیست شناسی :مطالعه چرخه تولید مثلی ماده در افعی زنجانیVipera albicornuta (مراحل اووژنز)
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر آنتی میکروبی و آنتی ااکسیدان عصاره گالبانوم
پایان نامه  رشته زیست شناسی : کاربرد تکثیر دایره ای چرخان برای تشخیص سریع کلادوفیالوفورا بانتیانا
پایان نامه  رشته زیست شناسی با موضوع گیاهان دارویی
 پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه آفریقایی Saintpauia ionantha
پایان نامه زیست شناسی : بررسی همراهی پلی¬مورفیسم¬های شایع ژن های P53 و PAI1 با بیماری اندومتریوز
پایان نامه  رشته زیست شناسی : مطالعه ارتباط موتاسیون های ژن های VDR و VEGF با سقط مکرر در زنان
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی مورفولوژی و میکروسکوپی قارچ¬های مولد مایکوتوکسین
پایان نامه  رشته زیست شناسی : جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فسفات از پساب دفعی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تشخیص برخی از سرووارهای سالمونلا انتریکا به کمک Multiplex PCR
پایان نامه  رشته رشته زیست شناسی : بررسی ارتباط پیوستگی بین هموگلوبین D و انواع هاپلوتیپ-های مجموعه ژنی بتاگلوبین
پایان نامه  رشته زیست شناسی :طراحی، انالیز بیوانفورماتیکی، همسانه سازی و بیان مولتی توپ انتی ژن
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی اثر رسوراترول در آسیب بیضوی
پایان نامه  رشته زیست شناسی : تعیین و شناسایی فون ماهیان خلیج گرگان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : بررسی باکتری سالمونلا تیفی در سالاد به وسیله روش LAMP-PCR
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دو تحت درمان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : انگلهای آبزیان و بیماریهای مشترک با انسان
پایان نامه  رشته زیست شناسی : ارزیابی بیان ژنهای λ-Red در سویه های E.coli, Vibrio Cholerae
پایان نامه  رشته زیست شناسی :بررسی افزایش میزان میکرو RNAی21 در سرم بیماران مبتلا به آدنوکارسینومای معده


متن کامل در سایت:
 40y.ir


کسب و کار اینترنتی - لوکساور-


راهت رو گم کردی؟

چیزی گم کردی؟

یا یه حس پوچی داری؟


ولی به گذشته خودت نگاه نکن و بگی چرا من ؟ بلکه به پیش رویت نگاه کن و به خودت بگو چرا من نه ؟
همین الآن از خودت بپرس چرا من نه ؟

کسب و کار اینترنتی

همه ما ترس هایی داریم و از خیلی چیز ها می ترسیم، آیا واقعا من موفق خواهم شد ؟ راهی که پیش رو دارم راه درستی است ؟ آیا واقعا تاثیر مثبتی در زندگی مشتریانم دارم ؟


اما وقتی پای اهداف و رویاهایمان میاد وسط ترس فقط یکی از ۴ کلمه های دیگر است، نباید اجازه دهی ترس از اینکه چه اتفاقاتی ممکن است بیوفتد، تلاش های تو را متوقف سازد.


زندگی کوتاه است و هر هفته فقط هفت روز را دارد و هیچ روزش نمی تواند جای روز دیگر بیاید و ما برای رشد سریع، وقت زیادی برای تجربه کردن نداریم، پس باید از راه روش هایی استفاده کنیم که موفقیت ما را در راه اندازی کسب و کار اینترنتی تضمین کند ! نگران این موضوع نباش تمام راه روش ها را در اختیارتان قرار خواهم داد .


چند دقیقه وقتت را به من بده تا بگم چرا تا الآن موفق نشده ای !

حقیقت این است که امسال هم هزاران آدم معمولی دیگر کسب و کار اینترنتی شان را راه اندازی می کنند. اما در پایان سال فقط ۲ درصد از آنها موفق می شوند. مطمئنا این افراد پس از شکست های زیاد راه صحیح را پیدا کرده اند و یا از فردی که قبلا این راه را رفته است کمک گرفته اند !

می دانی چرا موفق نمی شوی ؟ چون تمام وقتت را مشغول کارهایی می کنی که هیچ سودی برای خودت و کسب و کارت ندارد و تنها زمان و پولت را هدر میدهی

کسب و کار اینترنتی

 


شاید شما نیز هم اکنون درگیر این مشکلات هستی و نتیجه ای نمی گیری و کار مهمی را فراموش کرده ای و آن چیزی نیست جز ” اعتماد سازی ” درست است قبول می کنم شاید در دید اول بسیار ساده بنظر برسد ولی تنها کاری است که با انجام دادنش می توانی در بین رقبا بهترین باشی. در این مقاله در مورد اعتماد سازی نیز توضیح داده خواهد شد .

ولی این ها مشکلات اصلی ما نیستند مشکل مهم این است که نمی توانیم ” بازار هدف “ مناسبی انتخاب کنیم، تقریبا تنها اشتباهی است که در قدم اول باعث می شود رویای کسب و کار چند میلیونی تان محقق نشود.

 

وقتی شما بازار هدف تان را عموم افراد قرار می دهی مجبور هستی محصولاتی را بسازی و بفروشی که قیمتش بسیار ناچیز و پایین باشد چون بازار هدفت توان خرید محصول گران را ندارد. شاید شما هم بازار هدفتان را این افراد قرار داده اید و به همین دلیل نیز نتیجه ای نگرفته و نخواهی گرفت میدانید چرا ؟


 • رقیبان بیشتر : در این لولی که کار می کنی قطعا رقیبان بسیار زیادی است که شاید زودتر از تو فعالیت شان را شروع کرده اند و تبلیغات عظیمی کرده اند، پس رقابت در این لول بسیار بالا است و تو نمی توانی به آسانی در سریعترین زمان به موفقیت های بیشتری برسی اگر هم برسی چون قیمت محصول ات پایین است سود زیاد نخواهی کرد و در آخر زخماتتان بی ثمر خواهد ماند .


 • نتیجه کمتر : با پایین بودن قیمت در این لول، نمی توانی محصول و خدماتی را ارائه کنی که مخاطبین کاملا نتیجه بگیرند و علاوه بر این موضوع مخاطبین نیز علاقه زیادی به عمل کردن به موارد گفته شده نخواهند داشت چون هزینه زیادی را نپرداخته اند.


 • انتظارات بیشتر : این نوع بازار هدف، همیشه دوست دارند با کمترین هزینه کلی نتیجه بگیرند و انتظارات بسیاز زیادی از فروشنده دارند.


 • درآمد کمتر : حتی  اگر در این لول موفق به فروش شده باشی ولی بعد از مدتی متوجه خواهید شد که به آزادی مالی و درآمد دلخواهت نرسیده ای. 

پیشنهاد ما ۱۰۰ میلیون در ماه است، اما راه حل ما برای رسیدن به این درآمد در مدت زمان کم چیست ؟

کافیست برای رسیدن به این درآمد، بازار هدفت را عوض کنی! شاید ساده بنظر برسد اما مهم است به چی کسی محصولات و خدماتتان را ارائه کنی .

 کسب و کار اینترنتی

تنها کاری که باید انجام دهی این است که خدمات و فرصت های گران قیمتی بسازی و به بازار هدف ثروتمند و سرمایه دار ارائه کنی.

تصور کن قیمت محصولت ۵۰۰ هزار تومان باشد، هر ماه برای رسیدن به ۱۰۰ میلیون درآمد باید ۲۰۰ مشتری پیدا کنی که حاضر باشد محصول یا خدماتت را بخرد، مطمئنم می دانی کار آسانی نیست، اما تا کی می توانی این کار سخت را ادامه دهی ؟

مطئنا الآن که این مقاله را می خوانی، از این روش استفاده می کنی، اما الآن پیشنهادی را خواهم داد تا دیدت به کسب و کار های اینترنتی برای همیشه تغیر کند .

پیشنهاد ما این است هر سال فقط ۱۰۰ مشتری داشته باشی که در ازای محصول یا خدماتت ۳ میلیون پرداخت کند. به همین سادگی، راز موفق و گران ترین مشاور بودن همین است !


 • بدون رقیب : هنگامی که محصول گران قیمت و لوکس چند میلیونی می سازی دیکر رقبایی نخواهی داشت تا با آن ها رقابت کنی چون آنها در مردابی پر از رقیب قرار دارند، بنابر این سریعتر می توانی رشد کرده و مشتریانت را پیدا کنی ! و مهمتر از همه شما مشتریانتان را انتخاب خواهید کرد نه آنها .


 • نتیجه بیشتر : زمانی که محصول لوکس می سازید، تمام تلاشتان را برای موفقیت آنها می کنید، در نتیجه آنها نیز نتیجه بهتری خواهند گرفت چون هزینه خوبی را پرداخته کرده اند بیشتر به موارد گفته شده عمل می کنند .


 • فروش بیشتر : تصور کن از خدماتت استفاده کنند و به نتیجه برسند، شما در ذهن آنها به عنوان یک مشاور حرفه ای و کاربلد شناخته خواهی شد و در نتیجه شما را به افراد مشابه زیادی معرفی خواهند کرد که حاضرند بهای خدماتت را پرداخت کنند .


 • درآمد بیشتر : علاوه بر اینکه دیگر با مشتریان دردسر ساز کار نخواهی کرد، مطمئنا درآمدت چندین برابر خواهد شد .

 


 

مراحل راه اندازی امپراطوری آنلاین ( کسب و کار اینترنتی ) اگر این مراحل را قدم به قدم و به درستی انجام بدهی در کمتر از ۳ ماه می توانی به درآمد دلخواهت برسی

آموزش بازاریابی اینترنتی


 • قدم اول، انتخاب بازار هدف

در کسب و کار اینترنتی ما باید تمام وقتمان را صرف جذب افرادی بکنیم که توان خرید محصول ما را داشته باشند، پس باید باید شناخت کاملی نسبت به مخاطبین مان داشته باشیم.

اکثر افراد همیشه دوست دارند برای همه یک نوع خدمات بفروشند و می خواهند محصولات و خدمات شان را برای عموم بازار ارائه کنند. و این وقت تلف کردن است . اما افراد موفق و میلیونر بازاری را انتخاب می کنند که توان خرید محصولات شان را داشته باشند.

 • قدم دوم، طراحی و تولید خدمات لوکس

مهمترین بخش از کسب و کار طراحی و تولید محصولی است که واقعا همه خواهان آن باشند، باید خدمات شما به عنوان فرصت دیده شود، فرصتی که مخاطبین تان می تواند از وضعیت فعلیش به وضعیت ایده آل برسد.

تنها نکته ای که در ساخت خدمات و محصولات مهم است، این است که مشتریان تان نتیجه بگیرند! اگر نتواند نتیجه مناسب را نگیرند تقریبا شکست تان حتمیست .

تاریخ ثابت کرده است که بازاریابی روش مناسب و مداومی برای فروش نمی باشد !

در زمان قدیم که تکنیک های بازاریابی وجود نداشت، فروشندگان و افراد موفقی مانند ( David Ogilvy ) فعالیت داشتند و درآمدشان بسیار بالا بود

سوال اینجاست که روش آنها چه بود ؟

روش آن ها استفاده از علم تبلیغ نویسی بود ! آنها پیام قابل فهم و درست را در زمان مناسب برای مخاطبینان شان ارسال می کردند .

تمام روش های بازاریابی که می شناسیم در زمان قدیم وجود نداشتند اما با این حال، پدر تبلیغ نویسی دنیا ( David Ogilvy ) در آن زمان درآمد بیلیون دلاری کسب کرده بود .

هنگامی که از فروش و تبلیغات صحبت می کنیم، تنها مهارتی که می تواند شما را یاری کند تبلیغ نویسی می باشد.کسب و کار اینترنتی

شاید برایتان سوال باشد تبلیغ نویسی در چه جاهای بدرد می خورد ؟

 • می توانید در صفحه محصول موجود سایت خودتان از تبلیغ نویسی استفاده کنید
 • می توانید در طراحی پوستر و بروشور های تبلیغاتی استفاده کنید
 • حتی در بیلبورد های تبلیغاتی که گاها فرصت دومی برای ارتباط با افراد وجود ندارد


کسب و کار اینترنتی


اولین کاری که تو را در تبلیغ نویسی به موفقیت می رساند چیست ؟

کلیدی و مهمترین کار در تبلیغ نویسی، شناخت بازار مخاطب هست، یعنی باید مخاطبینی را که قرار است تبلیغ شما را ببیند بشناسید و اطلاعات کامل آن ها را جمع آوری کنید، اطلاعاتی مانند:

 • مشکلاتی که در استفاده از محصولات مشابه دارند
 • بزرگترین ترس این مخاطبین چیست ؟
 • دوست دارند به چه نتیجه ای برسند ؟
 • ماندن در این وضعیت چقدر می تواند برایش هزینه ایجاد کند ؟


ادامه مطلب در سایت منبع سفر رویایی به چین


چین یک کشور بزرگ و با تمدن در شرق آسیا واقع شده است و دارای جاذبه‌های گردشگری زیادی از دیوار چین گرفته تا شهر ممنوعه و معبدگاه‌های اسرار آمیز که هرکس را مجذوب خود می‌کند. در سال‌های اخیر چین با تصمیم گیری مناسب اقتصادی در تجارت جهانی به سرعت مدرنیزه شده است. چین مملو از جاذبه‌های گردشگری است که دیدن همه‌ی آن‌ها در یک سفر امکان پذیر نیست، اما دیدن مناطق توریستی می‌تواند گزینه‌ی خوبی برای یک سفر رویایی به چین باشد.

شهر باستانی لیجیانگ

سفر جذاب به چین

شهر باستانی لیجیانگ هرساله گردشگران زیادی را از سرتاسر دنیا به خود جذب می‌کند. تمدن این شهر بسیار کهن و قدیمی است و ۸۰۰ سال پیش امپراطوری بزرگی در این شهر حکمرانی می‌کرده است.  معماری به‌کار رفته در آن شما را شگفت زده خواهد کرد، همچنین اقامت‌گاه‌های سنتی اقلیت‌های ملی در شهر لیجیانگ دیده می‌شود که برای تحقیق و بررسی تاریخ معماری‌های بشر بسیار گران‌بهاست.

 

 

 

 

 

غارهای Mogao

سفر جذاب به چین

بدون شک یکی از بزرگ‌ترین جاذبه‌های گردشگری در چین غارهای Mogao می‌باشد که مسافران تور چین  حتماً از آن بازدید می‌کنند. در این غارها نماینده بوداییسم در جهان هستند و بسیاری از نقاشی‌ها و مجسمه‌های به‌کار رفته در آن به اوایل قرن چهارم بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این غارها در کنار جاده ابریشم قرار دارند، آن‌ها به عنوان پل ارتباطی ادیان و فرهنگ شرق و غرب نیز تلقی می‌شود.

 

 

 

قصر تابستانی

سفر جذاب به چین

قصر تابستانی، قصری بزرگ و باشکوه است که در شمال پکن واقع شده است و زمانی منحل استراحت‌گاه پادشاهان چین بوده است. این قصر در سال ۱۷۵۰ ساخته شده اما بعد از حمله فرانسوی‌ها و بریتانیایی‌ها از بین رفت اما بعد از گذشت چند توسط امپراطوری چین بازسازی شد. محوطه نیز مملو از عمارت‌های یک طبقه و چند طبقه است که با معماری اصیل چین ساخته شده‌اند.

 

 

 

شهر ممنوعه

سفر جذاب به چین

شهر ممنوعه در قرن ۱۵ میلادی ساخته شده است و بزرگ‌ترین مجموعه دست نخورده از نظر معماری در جهان به‌شمار می‌آید. دودمان‌های مینگ و چینگ برای بیش از ۵۰۰ سال در کاخ‌های آن سکونت داشتند و بر سرزمین چین حکم‌رانی می‌کردنند. رنگ‌های به‌کار رفته در آن عمدتاً زرد و قرمز هستند. زد نشانه امپراطوری است و قرمز نشانه شادی و خوشبختی می‌باشد. اگر قصد دارید با تور چین به این کشور سفر کنید، پیشنهاد می‌کنیم این منطقه را از دست ندهید.

 

 

 

 

دیوار چین

سفر جذاب به چین

دیوار چین یکی از مشهورترین دستاوردهای نبوغ انسان است. ساخت این دیوار حدود ۱۸۰۰ سال طول کشده است که برای مقابله با دشمنان خارجی ساخته شده است و در ساخت آن از زندانی‌ها برای گذراندن زمان محکومیتشان استفاده می‌شده است. امروزه بسیاری از جشن‌ها و مراسم‌های چینی در این مکان برگذار می‌شود و چینی‌ها بعد از برقراری ارتباط با اروپایی‌ها متوجه ارزش این دیوار شدند و هرساله هزاران گردشگر از تمام نقاط دنیا از آن بازدید می‌کنند.

 

 

 راهبردهای یادگیری

راهبردها عملکرد دانش آموز را در خواندن انشاء، نوشتن، محاسبه و حل مسئله افزایش می دهند اکنون می دانیم که بسیاری از دانش آموزان راهبردها را خود بخود نمی آموزند. و بسیاری از آنها از راهبردها اطلاعی ندارند زیرا معلمان آنها راهبردها را در مدرسه به شاگردان نمی آموزند پژوهشگران دریافته اند که آموزش راهبردها در کلاس های درس بسیار کم است بعلاوه علیرغم داده های رو به افزایش که در خصوص راهبردها قابل کاربرد در ارتباط با تکالیف مدرسه در کتب درسی اطلاعات درخصوص راهبردها نادرست است( پرسلی، هاریس،1989).2- 4- 12- وضعیت آموزش راهبرد 
آیا آموزش شناختی راهبرد به آن درجه از کمال رسیده است تا در مدارس قابل تعمیم باشد ؟ پاسخ به این سؤال ، مشکل است. زیرا بعضی تکالیف مدرسه ای و راهبردهای دانشگاهی بسیار کامل تر از دیگر راهبردها مورد مطالعه قرار گرفته است. دریک طرف این قضیه، مسئله درک مطلب قرار دارد که مورد علاقه¬ی بسیاری از محققان امر خواندن و روان شناسان تربیتی است. بسیاری از راهبردهای مربوط به درک مطلب از طریق آزمایشهای حقیقی مورد ارزشیابی قرار گرفته است و حدود شش راهبرد است که دست کم در سطح کودکان برای بهبود حافظه و درک مطلب کشف شده است(ممتاز جهرمی،1386).
شش راهبرد زیر درجهت بهبود حافظه و ادراک بچه ها یافت شده است .
1- خلاصه نویسی: ارائه مطالب عمده یا جان کلام.
2- تصویر سازی ذهنی(شبیه سازی): ساختن یک نمایش بصری از محتوای درسی.
3- قواعد ساختاری داستان ک شناسایی موقعیت، مسئله، هدف و نتایج در یک داستان.
4- فعال کردن دانش قبلی: بازگو کردن آنچه که شخص از محتوای درس می داند.
5- پرسش از خود: طرح سؤالاتی که با قسمتهای مختلف یک درس درهم آمیخته است.
6- پرسش- پاسخ: آموزش تجزیه و تحلیل سؤالات به بچه ها به عنوان قسمتی از کوشش برای پاسخ دادن به آنها (پرسلی ، هاریس، 1989).

2-4-13- روشهای تدریس راهبردها 
پرسلی و هاریس بیان می کنند که نمی توان به طور قاطع گفت که راهبردها چگونه باید تدریس شوند . ولی در این راستا، می توان نکاتی را به عنوان راهنمایی ذکر کرد. اکثر محققان متفق القول اند که راهبردهای شناختی باید همراه محتوای درس ودر پاسخ به ینازها و تواناییهای دانش آموز تدریس شود. بنابراین معلمان باید پیش از آنکه آموزش راهبرد را آغاز کنند، دانش آموزان را از نظر عاطفی، شناختی و رفتاری ارزشیابی کنند .
وقتی که یک راهبرد مناسب با هدف و تواناییهای دانش آموز انتخاب شد. معلم و دانش آموز هر دو باید از امکانات بالقوه¬ی آن و اهداف آموزش راهبرد نهایت استفاده را ببرند و مشخص سازند که کی و چگونه از آن راهبرد استفاده کنند(دیوانی ،1382)
طرح ریزی از جانب معلم و کاربرد خود تنظیم یافته رویه ها از طرف دانش آموزان، به عنوان یک آموزش خوب مطرح است. معلم در میان بافت و محتوای تکالیف معنادار و آکادمیک طرز استفاده از راهبرد را به نمایش می گذارد و هر بار از یکی یا چند راهبرد استفاده می کند. در ابتدا ممکن است 
دانش آموزان به طورکامل متوجه نباشندولی پس از مدتی آنها قادر خواهند بود این شیوه رابیازمایند. معلم به کوششهای اولیه آنها جهت می بخشد و دراین مقطع آنها را ترغیب می کند. که چه کار را در چه زمانی انجام دهند. او بر اساس نیازهای فردی دانش آموزان واکنش نشان داده توضیحات مجددی ارائه می دهد به تدریج معلم کنترل راهبرد را به دانش آموز می سپارد. دانش آموز هم ضمن قبول مسئولیت، آن را بیش از چند جلسه به کار می گیرد و مورد کنترل و ارزشیابی قرار می دهد و این درحالی است که معلم آماده است درصورت بروز مشکل پادرمیانی کند و آموزش اضافی را ارائه دهد(رئیس دانا ،1372).
دراین توالی آموزشی، معلم کم کم خود را به کنار می کشد و زمام عمل را به دست دانش آموز       می سپارد و به اصطلاح راهبرد به این وسیله تقویت می شود. پیشرفت دانش آموز به جای اینکه مبتنی بر زمان باشد. بر ضابطه مبتنی است، درحالی که تدریس و تمرین متقابل تا آن زمان که دانش آموز راهبرد را بفهمد و بتواند آن را انجام دهد، ادامه می یابد .
آموزش خوب راهبردها، بر تشریک مساعی مبتنی است : دانش آموزان باید در تعیین اهداف آموزش، اجرا ارزشیابی و اصلاح راهبرد و شیوه های فراگیری آن، تشریک مساعی داشته باشد. به عبارت دیگر، معلم به دانش آموزان کمک می کند تا بفهمند چه یاد می گیرند و چرا یاد می گیرند( پرسلی  و همکاران، 1989 ).

2-4-14- تدریس به منظور انتقال 
هنگامی که در زمینه تکالیف آموزشی، دانش آموزی این قدرت را پیدا کند که بتواند یک راهبرد را به طور مستقل به مرحله¬ی اجرا بگذارد، باید به او بیاموزیم که چگونه از این تکنیکها برای وظایف و تکالیف مناسب به طور ثابت استفاده کند. برای انجام دادن این مهم یکی از این راهها این است که از دانش آموز بخواهیم طی برنامه¬ی درسی این راهبردها را به کار ببرد : به این ترتیب دانش آموز می تواند انواع راهبردهای خلاصه نویسی را که طی درس خواندن به منظور افزایش قدرت درک و یادآوری دانسته ها و مورد استفاده قرار دهد. به طریق مشابه، دانش آموز می تواند از راهبردهای نوشتن در زمینه طراح، ترجمه و بازنگری استفاده کند و این هنگامی که از او خواسته شود متنی متشکل از چندین پاراگراف بنگارد(دیوانی ،1382).
در طول آموزش، دانش آموزان باید یقین حاصل کنند راهبردهایی که می آموزند در این میان تنهاچیزی که آنان را برمی انگیزاند ، این است که ببیند راهبرد مورد نظر، اقعاً مکمل توان آنها در امر یادگیری است. اما تنها ترغیب به استفاده از یک راهبرد « کجا » و « چه رفت » به طور سودمند به کار گرفته می شود . چنین اطلاعاتی را اغلب معلمان و یا همکلاسان ارائه می دهند. اگرچه خود دانش آموزان نیز می توانند گاه این نوع اطلاعات فراشناختی را به طور مستقل به دست آورند. معلمان برای تشویق و بسط و توسعه¬ی این نوع آگاهی باید از هر وسیله¬ی ممکن استفاده کنند. آنان می توانند به دانش آموزان فرصت دهند تا راهبردها را به کار گیرد و یا در زمینه¬ی تعدیل راهبرد به آنها یاری رسانند. استفاده از راهبرد می تواند با راهنمایی، توضیح مجدد تکنیکها و یا از طریق ارائه نمونه ای از راهبردها و به عبارت دیگر از طریق آموزش و تربیت در سرتاسر ایام مدرسه یا در طول برنامه درسی صورت گیرد ( هاریس و گراهام، 1989).
گام بعدی کدام است ؟
اگرچه درباره¬ی اینکه چگونه راهبردها را بیاموزیم. مطالب زیادی آموخته ایم، ولی هنوز به کشفیات جدید نیاز داریم . درخصوص اینکه کدامیک از راهبردها واقعاً برای دانش آموزان مفید هستند. چگونه دانش آموزان باید در مورد آنها تسلط و مهارت کسب کنند و در صورت وقوع چگونه می توان سوء تفاهمها را تصحیح و برطرف کرد. درحال ارائه اطلاعات جدید هستند. تحقیق در مورد راهبردها پیش  می رود و توصیه های ویژه تری مطرح می گردد. اما در حال حاضر آن اندازه که بتوانیم این شیوه های سودمند یادگیری را به دانش آموزان پیشنهاد کنیم اطلاعات در دسترس داریم(ممتاز جهرمی ،1386).
در ادامه مبحث یادگیری باید بیان نماییم که مدرسه نه تنها به مسأله یاددهی کتابی و مطالب گذشته باید توجه کند بلکه وظیفه اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری و توسعه افراد را بر عهده دارد پس برنامه آموزشی حتماً باید موزمون با جامعه تنظیم شود تا جذابیت ایجاد کند.
برای اینکه به اهمیت مدرسه در اجتماعی شدن دانش آموزان پی ببریم به گفته های روانشناس معروف هربرت مید درباره ساخته شدن خود هر انسانی می پردازیم و نقش خانواده ، معلمان محبوب و همبازی ها که چه تأثیری در تبدیل شدن به یک انسان اجتماعی دارد می پردازیم و جواب اینکه چرا در نتایج تحقیق حاضر تعطیلات باعث کاهش عملکرد رفتاری می شود و دور شدن از ارزشهای اجتماعی می گردد .
« من اجتماعی » در واژگان هربرت مید یعنی انتظارات اجتماعی . درفرایند جدی میان « من فاعلی » و «من مفعولی » آگاهی انسان جلوه گر می شود. « من که تنها یک مرحله و یک قسمت از خود را تشکیل می دهد ، بخش نیروهای انگیزنده و تازه است. من اجتماعی همان اجتماع سازمان یافته است که در نگرش های انسان منعکس شده است. خود، بنابراین فرآیندی دیالکتیکی است که در آن من، من اجتماعی را فرا می خواند. سپس به آن پاسخ می دهد. من به هیچ رو قابل پیش بینی نیست اما من اجتماعی توقعات تعمیم یافته محیط اجتماعی است. دردیالکتیکی پیشرونده میان این دو فرآیند، خود وجود می یابد »(دیوانی ،1382).
هربرت مید می گوید این جامعه است که « خود » هر انسانی را می سازد و البته « خود » نیز ذهن را خلق می کند . او معتقد است که خود در شبکه ای از روابط با دیگران به وجود می آید و آن راساخته و پرداخته سالهای اولیه زندگی انسان می داند. او برای پیدایش خود سه مرحله شکل گیری بیان می کند: مرحله قبل از بازی ( یک تا سه سالگی )، مرحله بازی ( سه تا چهار سالگی) و مرحله بازی با قاعده (چهار تا پنج سالگی ). به نظر این فیلسوف و جامعه شناس امریکائی خردسالان با تکیه بر تقلید از رفتار بزرگسالان به عنوان انسانهای اجتماعی ظاهر می شوند. بازی کردن به مثابه عاملی است که در تحقق این پروسه یعنی تولد انسان نقش بسزا دارد . انسان اجتماعی با انتخاب « نقش» در صحنه اجتماع جایگاه خود را تعریف و تثبیت می نمیاد : معلم ، نویسنده ، افسر ، پاسدار ، زندانبان ، فوتبالیست، وغیره. دوران کودکی پروسه ای است که در روند آن کودک با بازی کردن خود را برای ایفاء نقش آماده می نماید. او با غذا دادن به عروسکهایش نقش مادر، با غذا پختن با اسباب بازی آشپزیش نقش آشپز ، درسنین چهار و یا پنج سالگی او به فراگیری و تقلید نقشهای پیچیده تر بزرگسالان می پردازد . هربرت مید این عمل را گرفتن نقش دیگری نامگذاری می کند. در این مرحله کودکان خود را از چشم دیگران نظاره می کنند. نظرشان به این نکته معطوف می گردد که دیگران چه نظری نسبت به آنها دارند. آنها به ادراکی از خودشان به عنوان یک « من » مستقل دست می یابند پژوهشهای ( مید 1934)، در زمینه شکل گیری و رشد « خود » به فرایند رشد کودک پرداخته و آن را چنین تصور می کند : کودک در بدو تولد دارای چیزی به نام « خود » و یا شخصیت نمی باشد . او با قرار گرفتن در متن داد وستد ارتباطی و بر اثر کنش های اجتماعی و اندوختن تجربیات خوب، و بد است که به آن دست می یازد. شخصیت محصول تعلق به گروه اجتماعی معینی است. زبان به مثابه یک رسانه در خدمت انتقال خواسته ها، نظرگاهها، علائق و برقرار کردن مناسبات اجتماعی قرار می گیرد . کودک با پذیرفتن نقشهای مختلفی که افراد پیرامونش اعضاء خانواده، حلقه دوستان مدرسه به او واگذار می کنند این امکان را می یابد که با نگرشها و ادراکات و سایر اعضای گروه اجتماعی خویش آشنا شود . این فراگرد از منظر روانشناسی اجتماعی مید در سه مرحله متوالی می یابد: در اولین مرحله کودک به تقلید نقش  دیگری می پردازد. تقلید رفتار افراد به ویژه رفتار نزدیکان که مید آنها را     «دیگران مهم» می نامد – مانند والدین، معلمان محبوب، همبازی – یعنی حلقه¬ی انسانهائی که کودک با آنها در رابطه عاطفی بسر می برد، برای کودک دارای اهمیتی بسزا می باشد. مرحله دوم بازی  و مرحله سوم دیگران کلی نامند . (دیوانی ،1382) 
کودک با فراگیری هنجارها، نقشهای اجتماعی و کدهای اخلاقی جامعه یک انسان اجتماعی تبدیل     می گردد. پس می بینیم که مدرسه علاوه بر یاددهی مطالب بر روی اجتماعی شدن کودک نیز تأثیر بسزایی دارد.
مغلوب شدن عقل در نهج البلاغه :

مغلوب شدن عقل در نهج البلاغه :

حضرت علی ( علیه السّلام ) در (( حکمت 211 )) به این اثر اشاره نموده و می فرمایند: « وَ کَم مِن عَقلٍ أسیرٍ تَحتَ هَوَی أمیرٍ ». ( صبحی صالح ، نهج البلاغه ، ص 506 ) .

« و چه بسا عقل که اسیر فرمان روایی هوس است » . ( دشتی ، محمّد ، ترجمه نهج البلاغه ، ص 481 )

چه بسا خردی که زیر فرمان هوا و اسیر اوست. عقل یا توان غلبه بر نفسِ امّاره و منصرف کردن خود را از خواست خویشتن دارد، یا چون کشتی گیر در برابر آن می ایستد که در این صورت گاهی عقل غالب است و گاهی نفس. نوع اوّل : عقلی است که مطیع خداوند و به امر خداوند نیرومند است . نوع دوم : از جهتی نظیر نوع اوّل است. امّا نوع سوم : عقلی است که خدا را نافرمانی کرده و فرمانبر نفس است و همچون اسیری در دست هوای نفس می باشد. این نوع عقل در عالم انسان ها فراوان است ، چون لذت های محسوس بر خلاف لذّات عقلی ، نقد و حاضر است و برای همین است که امام ( علیه السّلام ) از این نوع عقل ( عقلِ مغلوب هوای نفس ) آگاهی هشدار داده است . ( ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، حکمت 196 ، ج 5 ، ص 351 ) .

مؤید این مطلب حدیث دیگری از امام ( علیه السّلام ) است ایشان می فرمایند : « الهوی ، عدوّ العقل » . « خواسته های ناروا ، دشمن خرد هستند . » ( انصاری، ترجمه غررالحکم ، ج 1 ، ص 13 ، جمله 321 ) .

وچه بسیار است عقل اسیر در دست خواهش نفس امّاره امیر، به عبارت دیگر : عاقل گرفتار در دست جاهل . ( نواب لاهیجانی ، محمّد باقر ، شرح نهج البلاغه ، حکمت 241 ، ص 311 ) .

و نیز امام (ع ) در این فراز از نامه 31 می فرمایند : « وَ الهوی شریک العمی » . ( صبحی صالح ، نهج البلاغه ، ص 404 ) .

« هوای نفس مساوی با کوری است » . ( دشتی ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه ،  نامه 31 ، ص 383 ) .

هوای نفس شریک کوری و نابینایی است، و وجه اشتراکش با کوری، همان گمراهی و ترک اعتدال به مانند کوری است و هرچه با کوری جهت مشترک داشته باشد شایسته ی اجتناب است همانند این گفته است که : دلبستگی تو به هر چیز ، کور و کرت می کند . ( ابن میثم بحرانی ، شرح و ترجمه نهج البلاغه ، ج 5 ، ص 95 ) .

پس هوای نفس، انسان را کور می کند. عقل انسان را زائل می کند، به عبارتی هوای نفس یک کوری عقلانی به انسان می دهد. بصیرت را از انسان می گیرد، یعنی یک کوری معرفتی و شناختی به انسان می دهد . و درک انسان را ضعیف می کند .

 

3 . 4 . بی عدالتی در داوری

 موضوع عدل و عدالت یکی از مباحث مهم دین مقدس اسلام است . برقراری عدل و عدالت در جامعه، وظیفه الهی است و اساس و قوام و استمرار حکومت ها در رعایت عدالت توسط حاکمان آن ها می باشد . و نبود عدالت که ممکن است به خاطر پیروی از هوای نفس باشد ؛ باعث ظلم در حق کسانی شود که به آن ها ظلم شده است و حق شان ضایع گردیده است که قرآن در این زمینه به آن پرداخته است :

 

3 . 4  . 1 . بی عدالتی در داوری در قرآن :

یا اَیُّها الَّذینَ آمَنوا کونوا قَوّامینَ بِالقسطِ شُهداءَ لِلّهِ وَ لو علی اَنفُسّکم اَوِ الوالدینِ وَ الاَقرَبینَ اِن یَکُن غَنیّاً اَو فَقیراً فَاللهُ اَولی بِهِما فَلا تَتَّبِعوا الهَوی اَن تَعدِلوا وَ اِن تَلوا اَو تُعرِضوا فَاِنَّ اللهَ کانَ بِما تَعمَلونَ خبیراً . نساء (4) : 135 .

 ای کسانی که ایمان آورده اید! کاملاً قیام به عدالت کنید . برای خدا شهادت دهید، اگر چه به زیان خود شما، یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد؛ اگر آن ها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین، از هوی و هوس پیروی نکنید؛ که از حق، منحرف خواهید شد. و اگر حق را تحریف کنید، و یا از اظهار آن اعراض نمایید، خداوند به آن چه انجام می دهید، آگاه است .

در تفسیر روان جاوید آمده است: مؤمن باید ساعی و مجاهد در اقامه عدل باشد و از شهادت به حق در راه خدا دریغ ننماید اگر چه بر ضرر خود و کسان نزدیک و دور او باشد و نباید مراعات فقر کسی را کند و شهادت بر نفع او دهد یا ملاحظه غنی و حشمت کسی را نماید و بر ضرر او شهادت ندهد چون خداوند سزاوارتر است از هر کس به مراعات و ملاحظه از بندگانش با وصف این ، مراعات حق را براین قبیل امور ترجیح داده و اداء شهادت را واجب و کتمان آن را حرام فرموده و در مقابل حکم الهی نباید ملاحظه دوستی یا دشمنی یا عصبیّت یا ترس یا رحم یا جهات دیگر را کرد و از مرّ حق تجاوز نمود و هوای نفس را باید از خود دور کرد که موجب عدول از حق است و ترک آن مقتضی ثبات در عدل . و در مجمع از حضرت باقر ( علیه السّلام ) روایت نموده که مراد از گردانیدن زبان ، تبدیل شهادت است و مراد از اعراض، کتمان از آن است و در هر حال خداوند بر اعمال بندگان خبیر است و مجازات می فرماید . ( ثقفی تهرانی ، تفسیر روان جاوید ، ج 2 ، ص 138 ) .

در این آیه تأکید فراوانی نسبت به مسئله عدالت شده است و این به خاطر وجود زمینه بی عدالتی در درون فرد و میان جامعه است؛ و گرنه این همه کلماتی که مبنی بر تأکید است، یک جا در یک آیه به کار نمی رفت. لذا قیام به عدالت باید خوی و خصلت مؤمنان گردد و در هر جا و هر زمان نسبت به انجام آن احساس مسئولیّت نمایند . (قرائتی ، تفسیر نور ، ج 2 ، ص 469 ) .

نکته کلیدی در اجرای عدالت، سرکوب هوای نفس و دوری جستن از آن است در غیر این صورت، زمینه های انحراف انسان از سوی حق فراهم می گردد .

امام علی (ع) که مظهر عدل و عدالت خواهی می باشد به این مسئله در نهج البلاغه پرداخته است که میان مردم به حق داوری کنید و از هوای نفس خود پیروی نکنید .

 

3 . 4 . 2 . بی عدالتی در داوری در نهج البلاغه :

یک داور و قاضی در صورتی می تواند به حق داوری کند که پا روی هواهای نفسانی خود بگذارد و در قضاوت هایش فقط خدا را ببیند و بس. شاید به ظاهر در این دنیا به مقام  و جایگاهی رسیده باشد که مردم او را اِکرام کنند، امّا اگر به نا حق حکم کند قطعاً گرفتار عذاب الهی خواهد شد.

« فَإنَّما حُکِّمَ الحَکَمانِ لِیُحیِیَا مَا أحیَا القرآنُ و ...... وَ کانَ الجَورُ هَواهُما فَمَضَیا علیه . وَ قَد سَبَقَ استِثنَا ؤنَا عَلَیهِما ـ  فِی الحُکُومَةِ بالعَدلِ ، وَ الصَّمدِ لِلحَقُّ ـ سُوءَ رَأیِهِمَا ،  وَ جَورَ حُکمِهِما » . ( صبحی صالح ، نهج البلاغه ، خطبه 127 ، ص 185 ).

« اگر به آن دو نفر ( ابوموسی و عمر و عاص ) رأی به داوری داده شد، تنها برای این بود که آن چه را قرآن زنده کرد، زنده سازند، ..... چون ستمگری با هواپرستی آن ها سازگار بود با ستم همراه شدند . ما پیش از داوری ظالمانه ی شان با آن ها شرط کردیم که به عدالت داوری کنند و بر اساس حق حکم نمایند ، امّا به آن پای بند نماندند » . ( دشتی، محمّد، ترجمه نهج البلاغه، ص 171 ) .

ما به حکمیّت رضایت دادیم به شرط این که به کتاب خدا عمل کنند، بدیهی است اگر شرط به عمل نیاید، مشروط در حکم معدوم است، و با توجّه به این که ما از آن ها تعهد گرفته بودیم که بد اندیشی نکنند و رأی شخصی خود را در این کار دخالت ندهند چون عمداً با شرایط مخالفت کرده اند، ردّ حکم و مخالفت با رأی آن ها واجب است. توفیق و دور ماندن از لغزش با خداست . ( ابن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، خطبه 125، ج 3 ، ص 248 ) .

حکومت از آن خداست و خداوند برای این که عدل و عدالت برقرار شود افرادی را انتخاب می کند تا بر زمینیان به عنوان جانشین خود احکام الهی را پیاده سازند. امّا عدّه ای هم هستند که با خواهش های نفسانی خود از حکومت خدا خارج می شوند و حکومت ظالمانه تشکیل می دهند .

 

 

3 . 5  . انکار حقّ آشکار

یکی از بارزترین آثار هواپرستی که در این بخش مورد بحث ماست این است که هواپرستی حجاب و آفت شناخت، و منع حق می گردد، اتّفاقاً یکی از مهم ترین آثار تقوا نیز ضدّ همین اثر است. تقوا و هواپرستی ضدّ خاص یکدیگرند، زیرا هوی و هوس، منشأ خطایا و گناهان است و در مقابل تقوا، منشأ مصون ماندن از خطایا و کلّ گناهان است .

 

3 . 5 . 1 . انکار حقِّ آشکار در قرآن :

آن کس که دل به هوا و هوس می دهد حقیقتاً خدا را فراموش کرده است و شاید هم نمی داند امّا کارش مبارزه علنی و آشکار با خدا است. پیروی از هوای نفس، در نهایت انسان را به انکارِ حقِّ آشکار و خیانت می کشاند .

یا داودُ اِنّا جَعَلناکَ خَلیفَةً فِی الارضِ فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الهوی فَیُضِلَّکَ عَن سَبیلِ اللهِ اِنَّ الَّذینَ یَضِلّونَ عَن سَبیلِ اللهِ لَهُم عَذابٌ شدیدٌ بِما نَسوا یَومَ الحِساب . ص (38) : 26 .

ای داوود! ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم؛ پس در میان مردم به حق داوری کن، و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند، عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب دارند! 

در المیزان آمده است: که در داوری در بین مردم پیروی هوای نفس نکن که از حق گمراهت کند حقّی که همان راه خداست و در نتیجه می فهماند که سبیل خدا حق است. و ( إنَّ الَّذین ..... ) این جمله نهی از پیروی هوای نفس را تعلیل می کند به این که این کار باعث می شود انسان از روز حساب غافل شود و فراموشی روز قیامت هم عذاب شدید دارد و منظور از فراموش کردن آن، بی اعتنایی به امر آن است. (طباطبایی، المیزان، ج 17 ، ص 297  ؛  بروجردی، تفسیر جامع، ج 6 ، صص 28 ـ 29 ) .

داوری کردن و قضاوت بین مردم کار هر کسی نیست، تنها افراد برگزیده از طرف خداوند می توانند داور و قاضی خوبی باشند. کسی که اعتقادی به قبر و قیامت و عذاب الهی ندارد و از هوای نفس پیروی می کند گمراه می شود و جامعه را به نابودی می کشاند .

 

3 . 5 . 2 . انکار حقِّ آشکار در نهج البلاغه :

امام علی ( علیه السّلام ) در (( نامه 6 )) خطاب به معاویه که چنین کرد می فرمایند: « وَ لَعَمرِی ، یا مُعاویةُ ، لَئِن نَظَرتَ بِعَقلِکَ دُونَ هَواکَ لَتَجِدَنِّی أَبرَأَ النَّاسِ مِن دَمِ عُثمانَ ، وَ لَتَعلَمَنَّ أنِّی کُنتُ فی عُزلَةٍ عَنهُ إلّا أن تَتَجَنَّی مَا بَدا لَکَ ! » . ( صبحی صالح ، نهج البلاغه ، نامه 6 ، ص 367 ) .

« ای معاویه! اگر دور از هوای نفس ، به دیده ی عقل بنگری، خواهی دید که من نسبت به خون عثمان پاک ترین افرادم. و می دانی که من از آن ماجرا دور بوده ام، جز این که از راه خیانت مرا متّهم کنی، و حقّ آشکاری را بپوشانی! » ( دشتی  محمّد، ترجمه نهج البلاغه ، ص 347 ) .

آن چه در این جا مورد بحث است، قسمتی از نامه ای است که امام علی ( علیه السّلام ) به معاویه نوشت و آن را به وسیله جریر بن عبدالله بن بجلی ـ که از حکمرانی همدان عزلش کرده بود ـ به شام فرستاد . ( ابن میثم بحرانی ، شرح نهج البلاغه ، نامه 6 ، ج 4 ، ص 599 ) .

 اصل نامه، همین فراز است . این نامه را همه سیره نویسان نقل کرده اند و شیوخ متکلّمان معتزلی هم ، آن را در کتاب های خود آورده اند . ( ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه ، نامه 6 ، ج 14 ، ص 35 ) .

 سیّد عباس موسوی از شارحان نهج البلاغه در رابطه با این نامه می گوید : اگر معاویه با دیده عقل بنگرد و کمی فکر کند، از هوای نفس و امیالش رها می شود و به دنبال مشتهیات نفس و تبعیّت از هوی نمی رود . ( ر.ک : موسوی ، شرح نهج البلاغه ، نامه 6 ، ج 4 ، ص 139 ) .

تبعیّت از هوای نفس، در نهایت انسان را به انکار حقّ آشکار و خیانت می کشاند. زیرا چنین اشخاصی گرفتار سوء تشخیص و عدم درک واقعیّت و تاریکی مسیر و هدف شده و در ظلمات اوهام سرگردانند . لذا امام ( علیه السّلام ) در پایان نامه خطاب به معاویه می فرمایند: « هرچی می خواهی برای من از گناهی که انجام نداده ام، سند بیاور .

 

3 . 6 . ایستادگی در مقابل انبیاء و اوصیاء

پیروی از هوای نفس باعث می شود که در مقابل معصومین و انبیاء مقاومت کنند و یا آن ها را تکذیب کنند و یا آن ها را به قتل برسانند. در این صورت آخرت خویش را تباه می سازند. مانند طلحه و زبیر، کفّار مکّه .

 

3 . 6 . 1. ایستادگی در مقابل انبیاء و اوصیاء در قرآن :

 عوامل زیادی می تواند باعث ایستادگی در مقابل معصوم (ع) باشد. 1. دوری و غفلت از یاد خدا  2. دنیاگرایی و پذیرش حاکمیّت طاغوت  3 . عمل نسنجیده خواص که پیروی عوام را به دنبال دارد . 4 . پیروی از هوای نفس . که ما در این جا به پیروی از هوای نفس که باعث ایستادگی در مقابل معصوم (ع) می شود اشاره می کنیم:

وَ لقد ءاتینا موسَی الکتابَ وَ قَفَّینا مِن بَعدهِ بِالرُّسُلِ وَ ءاتینا عیسی ابنَ مَریمَ البیّناتِ وَ اَیَّدناهُ بِروحِ القُدُسِ اَ فَکُلَّما جاءَکم رَسولٌ بِما لا تَهوی اَنفُسُکُمُ استَکبَرتُم فَفَریقاً کَذَّبتُم وَ فَریقاً تَقتُلونَ . بقره (2) : 87 .

 ما به موسی کتاب دادیم؛ و بعد از او، پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم؛ و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم؛ و او را به وسیله ی روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان، پیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبّر کردید؛ پس عدّه ای را تکذیب کرده، و جمعی را به قتل رساندید؟!

انبیاء بر خلاف هوای نفس متکبّران و ستمگران و ارباب جاه و مال و ماده پرستان سخن می گفتند و در مقام جلوگیری از تعدّیات و تجاوزات آن ها بر می آمدند لذا این قبیل اشخاص در مقام قلع و قمع آنان بر آمده و نسبت سحر و جنون به آنان می دادند و این نه تنها داب بنی اسرائیل بوده بلکه هواپرستان و ستمگران این چنین رفتار را با انبیاء قبل از موسی مانند نوح ، هود و ..... می نمودند و هم چنین نسبت به خاتم الانبیاء (ص) کفّار قریش هر نوع اذیت و آزار و نسبت ناروا که می توانستند انجام دادند و تنها حفظ الهی برای انجام رسالت و اتمام حجّت بود که آن ها را نگاه می داشته و آیه شریفه در مقام تقریع و توبیخ این هاست که هر پیامبری را که ما فرستادیم و بر خلاف هوای نفس شما سخن گفت زیر بار او نرفتید و گروهی از آن ها را تکذیب نمودید و گروه دیگر را کشتید . ( طیب ، اطیب البیان ، ج 2 ، صص 94 ـ 95  ؛ مکارم شیرازی ، تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 336 ) .

آیات دیگر نیز 1 ـ 3 قمر و 70 مائده به این مطلب اشاره دارند .

فتنه گران که از هوای نفس پیروی می کنند در هر موردی می کوشند تا مردم را در انتخاب درمانند و امکان تشخیص و شناسایی را از دست بدهند و آن گاه آن چه را که در نظر دارند و هم شکل و شبیه حق درست کرده اند به عنوان حق به مردم بشناسانند و انحراف ایجاد کنند فتنه گران از قرآن هم نمی گذرند و از متشابهات آن نیز برای هدف خویش یعنی مشتبه کردن چند مسأله استفاده می کنند . که در نهج البلاغه به آن اشاره شده است .

 

3 . 6 . 2 . ایستادگی در مقابل انبیاء و اوصیاء در نهج البلاغه :

سیاست مداران پیرو هوای نفس، در مقابل معصوم ایستادند چه بسا طلحه و زبیر چنین کردند.  امیرالمؤمنین علی ( علیه السّلام ) در خطبه شقشقیه، علّت سرکشی این سیاست مداران را جلوه گری دنیا معرفی نموده است و می فرمایند: « حلیت الدّنیا فی أَعیُنِهِم ، وَ راقَهُم زِبرِجُها ! » .  ( صبحی صالح ، نهج البلاغه ، خطبه 3 ، ص 50 ) . 

« دنیا در دیده ی آن ها زیبا نمود، و زیور آن چشم هایشان را خیره کرد. » . ( دشتی ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه ، ص 31 ) .

و در  (( خطبه 205 )) به تبیین این اثر ( ایستادگی در مقابل امام معصوم ( ع ) ) پرداخته و می فرمایند : « وَالله مَا کانت لی فی الخِلافةِ رَغبَةٌ ، وَ لا فی الوِلایَةِ إِربَةٌ ، وَ لکِنّکُم دَعَوتُمُونی إلیها ، وَ حَمَلتُمُونی عَلیها ، فَلَمّا أَفضَت إلیَّ نَظَرتُ إلی کتابِ اللهِ وَ مَا وَضَعَ لَنا ، وَ أَمَرَنا بِالحُکمِ بِهِ فَاتَّبَعتُهُ ...... » (صبحی صالح ، نهج البلاغه ، ص 321 ) .

« به خدا سوگند ! من به خلافت رغبتی نداشته ، و به ولایت بر شما علاقه ای نشان نمی دادم ، و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید، و آن را بر من تحمیل کردید . روزی که خلافت به من رسید در قرآن نظر افکندم، هر دستوری که داده، و هر فرمانی که فرموده پیروی کردم، ....... » . ( دشتی ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه ، ص 303 ) . 

این خطبه، خطاب به طلحه و زبیر بعد از بیعتشان با امام علی ( علیه السّلام ) در مورد امر خلافت ایراد شده است به دلیل عدم مشورت امام با آن ها و کمک نگرفتن در امور از آن ها .

امام ( ع ) به دفع توهم آن ها ـ که مصدر پذیرش ولایت و خلافت، حبّ ملک و ریاست است و این مقتضی مشاوره و مفاوضه با اطرافیان است ـ پرداخته . (مدرس وحید، شرح نهج البلاغه ، خطبه 198 ، ج 12 ، ص 308 ) .

و می فرمایند : « والله ما کانت ........  اربة » . من هیچ میلی به امر خلافت نداشتم امّا خواهش ها و اصرارهای مکرر شما بود که در رغبت من در پذیرفتن بیعت با شما تأثیر داشت، پس لازم دیدم که تشویق و خواهش های شما مؤثر باشد . ( حسینی شیرازی، توضیح نهج البلاغه ، خطبه 204 ، ج 3 ، ص 295 ) .

خویی در شرح این خطبه می نویسد: این که امام ( ع ) به امر ولایت و خلافت هیچ نیازی ندارد، واضح است، امّا عدم رغبت امام می تواند به چند دلیل باشد: 1 . امام ( ع ) طبعاً به امر خلافت هیچ میلی نداشتند اگر چه شرعاً آن را دوست داشتند . 2 . کراهت امام ( ع ) از حیث ملک و سلطنت بود که در این صورت رغبت امام با تمکّن امام برای بالا بردن پرچم شرع و به پا داشتن معروف و نابود کردن منکر ، منافاتی ندارد .  3. عدم رغبت امام ( ع ) به خاطر عدم تحقق شرایط بوده است . « ولکنکم دعوتُمُونی ....  علیها » . یعنی شما از خود رغبت نشان دادید و من از خودم کراهت ظاهر ساختم و شما مرا به قبول امر خلافت وادار کردید . (خویی ، منهاج البراعة ، خطبه 204 ، ج 1 ، ص 321 ) .

امام علی ( ع ) صراط محکم الهی است در علم داشتن به کتاب خدا و سنّت رسول خدا ( ص ) . ( مغنیه ، فی ظلال نهج البلاغه ، خطبه 203 ، ج 3 ، ص 229 ) .

و عدم پیروی از هوای نفس به شهادات گوناگون از احادیث نبوی که به عنوان مثال، یک حدیث را در این رابطه بیان می کنیم که به طور متعدد در کتب حدیثی شیعه و اهل سنّت آمده است : « علی مع القرآن و القرآن مع علی » . ( حاکم نیشابوری ، مستدرک الصحیحین ، ج 3 ، ص 134 ) .

بسیار واضح و بدیهی است کسی که در همه حال قرآن را ملاک کارهای خود و مبنای عمل قرار دهد، هیچ گاه براساس هوی و هوس، کاری را انجام نخواهد داد .

با توجّه به (( خطبه 205 )) طلحه و زبیر، با اصرارهای مکرر به امام ( ع ) ایشان را مجبور به پذیرفتن امر خلافت نمودند، و حضرت علی ( ع ) از ترس این که بین امّت اختلاف بیفتد، به ناچار خلافت را پذیرفتند زمانی که امام ( ع ) بر کرسی خلافت نشستند، براساس کتاب خدا حکم نموده و از سنت پیامبر ( ص ) پیروی کردند و در اداره امور از طلحه و زبیر مشورتی نگرفتند . (مکارم شیرازی، پیام امام، خطبه 205، ج 8، صص 77ـ 78 )

 همین امر سبب شد که طلحه و زبیر دست به خرده گیری امام ( ع ) زدند و خطاب به ایشان گفتند: (ما زمینه را فراهم کردیم تا اعراب با شما بیعت کنند، پس چگونه است که با ما مشورت نمی کنی؟ چرا سهم ما از بیت المال مانند دیگر مسلمانان است؟) امیر مؤمنان در جواب می فرمایند: ( من در امر خلافت براساس رأی و نظر خویش و پیروی از هوی و هوس حکم نمی کنم ). زمانی که طلحه و زبیر با عدالت امیرمؤمنان ( ع ) مواجه شدند بیعت خود را شکسته و در مقابل امام معصوم ( ع ) جبهه گرفتند. آن ها مسلمین را فریب داده و با سرکردگی عایشه، جنگ جمل را علیه علی ( ع ) ترتیب دادند. پیروی آن ها از هوی و هوس و دنیا طلبی، سبب شد که در مقابل امام معصوم ( ع ) ایستاده و آخرت خویش را تباه سازند.

 

3 . 7 . ایجاد اختلاف و تفرقه

پیروی مردم از هوای نفس، سبب اختلاف نظر و مشتبه شدن امر بر آن ها می گردد. آدم هواپرست مانند دیگر انسان ها در تلاش اثبات و مطرح کردن خویش بر می آید و راه و روش دین خدا را برای تحقق این کار مناسب نمی بیند، و راهی به جزآوردن راه و رسمی من در آوردی که با خواهش های نفسانی سازگار باشد راهی دیگر را در پیش پای خود نمی بیند. دستکاری یا دین سازی، گمراهی است و هرنوع گمراهی به راه آتش جهنم رهسپار می شود .

اختلافاتی که توسط ستمکاران و مشرکین در دین به وجود آمده باعث شده افرادی که از هوای نفس پیروی می کنند آن را تبعیّت کرده امّا افراد حق طلب، هدایت الهی را پذیرا شدند. که در قرآن و نهج البلاغه به آن می پردازیم :

 

3 . 7 . 1 . ایجاد اختلاف و تفرقه در قرآن :

 شَرَعَ لَکم مِن الدّینِ ما وصّی بِه نوحاً  ....... وَ ما تَفرَّقوا اِلّا مِن بَعدِ ما جاءَهُمُ العِلمُ بَغیاً بَینَهم  ..... فَلِذلکَ فَادعُ وَ استَقِم کَما اُمِرتَ وَ لا تَتَّبِع اَهواءَهُم وَ قُل ءامَنتُ بِما اَنزَلَ اللهُ مِن کِتابٍ وَ اٌمِرتُ لِاَعدِلَ بَینَکُمُ اللهُ رَبُّنا وَ ربُّکم لَنا اَعمالُنا وَ لَکُم اَعمالُکم لا حُجَّةَ بَینَنا وَ بَینَکمُ اللهُ یَجمَعُ بَینَنا وَ اِلیهِ المَصیرُ . شوری ( 42 ) : 13ـ 15 .

آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود ؛  ..... آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آن که علم و آگاهی به سراغشان آمد، و این تفرقه جویی به خاطر انحراف از حق بود؛ ....... پس به همین خاطر تو دعوت کن و آن چنان که مأمور شده ای استقامت نما، و از هوی و هوس های آنان پیروی نکن، و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتیجه ی اعمال شما از آنِ شما؛ خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و خداوند ما و شما را در یک جا جمع می کند ، و بازگشت به سوی اوست.

هواپرستی باعث اختلاف در دین می شود که در المیزان ذیل آیه شریفه آمده است: این آیات بیان می کنند که شریعت محمّدی جامع ترین شرایعی است که از ناحیه خدا نازل شده، و نیز اختلاف هایی که در این دین واحد پیدا شده از ناحیه وحی آسمانی نیست، بلکه از ناحیه ستمکاری و یاغی گری هایی است که عدّه ای با علم و اطّلاع در دین خدا به راه انداختند. به خاطر این که پذیرفتن دین توحید بر مشرکین گران آمد. و نسل های بعدشان هم که کتاب را از آن ها به ارث بردند در شک و تحیّر قرار گرفتند به همین جهت خدای تعالی تمامی آن چه را که در سابق تشریع کرده بود برای شما تشریع کرد ، پس تو ای پیامبر مردم را دعوت کن ، و چون آن ها دو دسته شدند یکی مبتلا به حسد یکی مبتلا به شک، پس تو استقامت بورز، و به آن چه مأمور شده ای پایداری کن، و هواهای مردم را پیروی نکن. پس پیامبر مأمور شده بین خود و امّتش برابری و مساوات را برقرار کند و در مقام این نیست که چیزی از معرف اصولی را اثبات کند و چون حق روشن شده، و دیگر احتیاجی برای احتجاج و یا مخالفت نمانده، مگر این که کسی بخواهد با علم به حق عناد و لجاجت کند . (طباطبایی، المیزان، ج 18 ، صص 36 ـ 46 ) .

وَ لَن تَرضی عَنکَ الیَهودُ وَ لَا النَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم قُل اِنَّ هُدی اللهِ هُوَ الهُدی وَ لَئِن اتَّبَعتَ اَهواءَهُم بَعدَ الّذی جاءَکَ مِنَ العِلمِ ما لَکَ مِنَ اللهِ مِن وَلِیٍّ وَ لا نَصیرٍ . بقره (2) : 120 .

هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، تا از آیین آنان، پیروی کنی. بگو : (( هدایت الهی ، تنها هدایت است.)) و اگر از هوی و هوس های آنان پیروی کنی، بعد ازآن که آگاه شده ای، هیچ سر پرست و یاوری از سوی خدا برای تو نخواهد بود .

در تفسیر نمونه ذیل آیه شریفه آمده است: که این آیه اشاره می کند به این که ای پیامبر اصرار بر جلب رضایت یهود و نصاری نداشته باش ، چون این که ( آن ها هرگز از تو راضی نخواهند شد مگر این که به طور کامل تسلیم خواسته های آن ها و پیرو آیینشان شوی ) . تو وظیفه داری ( به آن ها بگویی که هدایت، تنها هدایت الهی است ) هدایتی که آمیخته با خرافات و افکار منحط افراد نادان نشده است ، و باید از چنین هدایت خالصی پیروی کرد . اگر تسلیم تعصب ها و هوس ها و افکار کوتاه آن ها شوی بعد از آن که در پرتو وحی الهی حقایق برای تو روشن شده، هیچ سرپرست و یاوری از ناحیه خدا برای تو نخواهد بود. و امّا از آن جا که جمعی از حق طلبان یهود و نصاری، دعوت پیامبر اسلام را لبیک گفتند و این آیین را پذیرا شدند قرآن پس از مذمّت گروه سابق از این ها به نیکی یاد می کند . ( مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ، ج 1 ، ص 429 ) .آموزش و تقویت هوش عاطفی

آموزش و تقویت هوش عاطفی

    "ریچارد بویاتزیس" وهمکارانش فرایندی پنج مرحله­ای به شرح زیربرای آموزش وتقویت هوش عا طفی بیا ن کرده اند : 1- می خواهم چه کسی باشم؟ : برای این منظورباید به این پاسخ بگویید : درآینده چه کاری انجام خواهم داد؟  کجا زندگی خواهم کرد؟. دراین مرحله، بهترین ارزشها وبزرگترین آرمانهای خود رادرنظرمی گیرد وچگونگی وارد شدن این آرمانها را درزندگی خود تشریح می­کند.

2- اکنون چه کسی هستم ؟ شیوه رهبری خود را تحلیل کنید وبه انتقادات، نگرشی صریح وآشکارا داشته باشید. در مورد بازخوردهای منفی عملکردخود اندیشه کنید واز دوستان ونزدیکان خود بخواهید درمورد رفتار مثبت ومنفی شما داوری کنند وبرای توجیه آن استدلال ارائه کنند. نکته مهم این مرحله اهمیت دادان به نقاط قوت و ضعف است.

 3- چگونه به سوی وضعیت مطلوب پشرفت کنیم؟ : به محض اینکه دانستید می خواهید چه کسی با شید و آن را با تلقی دیگران ازخود، مقایسه کردید باید یک طرح عملیاتی تهیه کنید بازخورد هفتگی اززیردستان درمورد نحوه ی عملکرد خودبخواهید حداقل یک ساعت ازفعالیت روزانه را به ثبت رفتار خود دردفتروقایع روزانه اختصاص دهید درکلاسهای پویایی گروه شرکت کنید و از یکی ازهمکاران خود به عنوان مشاوروراهنمای غیررسمی استفاده کنید.

4- چگونه تغییررا پایدارسازم ؟ : متوقف کردن عادت قدیمی وملکه ذهن شدن رفتارجدید نیازمند تکراراست رفتار جدیدی آن قدرباید انجام شود تا درسطح یادگیری ضمنی، آن را فراگرفت وبرآن مسلط شد.

5- چه کسی می تواند به من کمک کند؟ : آخرین مرحله تقویت هوش عاطفی، تشکیل انجمنی ازحامیان است. هوش عاطفی را نمی­توان بدون کمک دیگران یهبود بخشید. ما نه تنها با دیگران تمرین می­کنیم، بلکه برای ایجاد یک محیط ایمن که بتوان درآن تمرین کرد، به آنها متکی هستیم." شریور"مدیریکی ازمؤسسات درزمینه آموزش هوش عاطفی، الگوی چهارمرحله ای زیررابرای تقویت هوش عاطفی در رویارویی با مسا یل و حل آنها مطرح کرده است:

1- موقعیت : درچه موقعیتی قرارداریم وچه احساسی درما ایجاد شده است ؟

 2 -انتخاب:برای خلاصی ازاین موقعیت یا مشکل چند راه برای انتخاب داریم؟

3 -نتیجه: هر یک ازاین انتخاب ها چه نتایجی را برایمان به همراه دارد؟

4- راه حل : گزینش یکی ازراهها و اجرای آن .

الگوی فوق یک دستورعمل برای کنترل احساسات وعواطف است که با کمک به آن دررویا رویی بامسایل راه حل مؤثری را می­توان اتخاذ کرد. ( خان محمدی  ، 1388)