تبلیغات
علم سرا - لیست پایان نامه های دانلودی

لیست پایان نامه های دانلودیپایان نامه :جداسازی هم زمان ژن‏های عامل مقاومت افزایش یافته به آمینوگلیکوز
 پایان نامه:بررسی برخی خواص ترمودینامیکی سیستم¬های دوتایی شامل سولفولان با کلروبنزن، برموبنزن و نیتروبنزن در دماهای مختلف
پایان نامه :بررسی تاثیر متیل جاسمونات بر متابولیت¬های ثانویه و اثرآنتی¬اکسیدانی گیاه نعنا فلفلی ومیزان اسانس آن Mentha piperitaL.
 پایان نامه :بررسی جذب و رهایش داروی اکسی تتراسایکلین بر روی گرافن اکساید عامل دار شده
 پایان نامه:بررسی حذف مواد آلی رنگزا در مقادیر کم از آبهای آلوده شده طی فرایندهای اکسایش پیشرفته در حضور نور خورشید و نور فرابنفش با استفاده از فتو¬راکتور¬های متمرکز کننده
 پایان نامه:بررسی سنتیک فرایندهای تخریب فوتوکاتالیزوری 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین در مجاورت فوتوکاتالیزورهای نانو تیتانیوم دی اکسید و نانو روی اکسید
پایان نامه :بررسی عملکرد فرایند انعقاد سازی به هنگام استفاده از ترکیبی از نانو ذرات اکسید روی و پلی سولفات آهن و مقایسه ی آن با پلی آکریل آمید و چند پلی الکترولیت متداول بر روی پساب پایه روغنی خروجی از عملیات حفاری
 پایان نامه:بررسی فعالیت نانوکاتالیست آندی بر پایه پلاتین جهت کاربرد در پیل های سوختی الکلی مستقیم(متانول، 2-پروپانول و،2،1- پروپان دی ال)
پایان نامه :بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی
 پایان نامه :بررسی نظری ساختار، پیوند و ویژگی های طیفی داروهای پادتومری کمپلکس های روتنیم با بازهای DNA.
 پایان نامه :بررسی نظریه تابع چگالی تعادل¬های توتومری هترو¬آروماتیک¬ها :مطالعه NBO
 پایان نامه:بررسی نقش سدیم هیدروژن سولفات تثبیت شده روی نان سیلیکا جهت تهیه برخی از مشتقات کومارین
 پایان نامه :بررسی واکنش ترانس استریفیکاسیون روغنهای گیاهی با استفاده از مایکروویو
 پایان نامه:بررسی واکنش تک ظرفی اسپایرو دی هیدروفوران حاصل از 1و3- سیکلوهگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهیدهای مختلف در حضور سدیم متوکسید و یا اتوکسید
پایان نامه :بسپارش تراکمی 2-[(پارا-تولیل)اکسی]-4و6 دی کلروتری آزین با اتیلن دی آمین و کاربرد آن در جذب فلزات
 پایان نامه :بهره¬ گیری از کاتالیزگرهای جدید در سنتز یک مرحله¬ ای نووناگل
پایان نامه :پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیزوری بر مبنای کروم و بررسی برخی از پارامترهای مؤثر در پلیمریزاسیون
 پایان نامه :پلیمریزاسیون امولسیونی مونومرهای اکریلیکی برای بهبود خواص چسب‌های حساس به فشار
پایان نامه :پیش‌تغلیظ واندازه گیری داروی پنتوپرازول سدیم سسکوهیدرات در نمونه¬ های حقیقی با¬‌‌ استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن بهبود داده شده با ستیل تری متیل آمونیوم برماید
 پایان نامه:تخریب فتوشیمیایی رودامین B درمحلول های آبی با استفاده از نانو فتوکاتالیست ZnO آلاییده با C, N ,S
 پایان نامه :ترکیبهای آروماتیک معدنی، مطالعه نظری ساختار،پیوند، ویژگی های طیفی و نوری
پایان نامه :تهیه پلیمر جدید قالب یون با اندازه نانو جهت جداسازی و پیش تغلیظ یون¬های¬ فلزی نیکل از محلول¬های آبی
 پایان نامه :تهیه سبز آسیلال¬ها و استات¬ها از آلدهید¬ها و الکل¬ها در شرایط بدون حلال
 پایان نامه:تهیه کرم حاوی عصاره حلزون و روغن شترمرغ و بررسی خصوصیات فیزیک وشیمیایی آن
 پایان نامه :تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن
پایان نامه :تهیه نانو ذرات زئین و مطالعه کاربردهای تجزیه¬ای و زیست محیطی آن
 پایان نامه:تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن
 پایان نامه:جداسازی و اندازه گیری فوران به روش (SolidPhaseMicroextraction)SPME با استفاده از پلیمر قالب مولکولی
 پایان نامه :حذف ناخالصی¬های فلزی اسید فسفریک به روش جداسازی جزء به جزء با کف
 پایان نامه:حذف همزمان آرسنیک و باکتری از آب با استفاده از نانوجاذب های برمبنای کیتوسان اصلاح شده با فلز
 پایان نامه:رزین‌های آلکیدی بر‌پایه‌ی روغن بزرک پر‌شده با نانو‌ ذره‌های خاک رس اصلاح شده با روغن بزرک: مطالعه بر‌روی رفتار ترمو- مکانیکی نانو‌آمیزه‌ها
 پایان نامه:ساخت و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست‌های پایه نانوتیتانیا برای گوگردزدایی ترکیب مقاوم گوگردی دی‌بنزوتیوفن
 پایان نامه :سازوکار بازاریابی و فروش مواد شیمیایی در صنایع
پایان نامه :سنتز پلیمر قالب مولکولی برای استخراج فاز جامد جیوه با استفاده از لیگاند دی اتیل دی تیوکاربامات
 پایان نامه:سنتز پلیمر متا آکریلات دارای نانو حفره اختصاصی برای جداسازی6_هیدروکسی _2 ،4 ،5_ تری آمینو پریمیدین به عنوان ناخالصی داروی اسید فولیک
 پایان نامه:سنتز ترکیبات سه جزیی اسپیرو کینولین تحت شرایط کاتالیز شده توسط هگزا متیلن تترا آمین و پارا تولوئن سولفونیک اسید در آب
 پایان نامه :سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع
 پایان نامه :سنتز سبز 2- فنیل ایمیدازول های جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه :سنتز سبز 2-فنیل اکسازول ها ی جوش خورده با استفاده از مایع یونی
پایان نامه :سنتز سه جزیی اسپیرو 1,3-اکسازین¬ها با استفاده از ایمین¬های مزدوج، استر استیلنی و ترکیبات کربونیل¬دار فعال و مطالعه فعالیت¬های زیست شناختی آن¬ها
 پایان نامه :سنتز مشتقات پیرانوپیرانها
 پایان نامه :سنتز مشتقات جدید 2-آمینو کینازولین

متن کامل در سایت:
 40y.ir