تبلیغات
علم سرا - عملکرد تحصیلی

عملکرد تحصیلی

2عملکرد تحصیلی
ایزدی ومحمد زاده(1389)در پژوهش خود با موضوع  شیوه های یادگیری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزا ن متوسطه پرداختند که هدف آنها از این پژوهش بررسی شیوه های یادگیری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی است .روش پژوهشی به کار رفته در این تحقیق ،توصیفی از نوع همبستگی است وجامعه آماری شامل دانش آموزان سال اول متوسطه دبیرستانهای بندپی شرقی شهرستان بابل می باشد.که تعداد 210 نفر از آنان براساس جدول مورگان به روش نمونه گیری چند مرحله ای ،به عنوان نمونه انتخاب شدند .برای سنجش متغیرهای مورد نظر از پرسش نامه سبک های یادگیری کلب استفاده شده است.در این پژوهش معدل دانش آموزان ملاک عملکرد تحصیلی در نظر گرفته شد نتایج پژوهش نشان می دهد که بین شیوه های یادگیری دانش آموزان با عملکرد تحصیلی در سطح  P<0/05رابطه معنا دار وجود دارد.همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی وآزمایشگری فعال،بهترین پیش بینی کننده ی عملکرد تحصیلی هستند.ارتباط شیوه های یادگیری با عملکرد تحصیلی باعث می شود که یادگیرندگان بهتر مطالب درسی را بیاموزند وعملکرد تحصیلی بهتری در دوره های مختلف تحصیلی داشته باشند.
زارع وشفیعی(1390) تحقیقی با عنوان بررسی نقش سرمایه فرهنگی واقتصادی خانواده ونوع مدرسه در عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی وپیش دانشگاهی منطقه 14تهران به ثمر رسانده است که فرضیه های تحقیق عبارت است از 1-هرچه سرمایه فرهنگی خانواده افزایش یابد عملکرد تحصیلی دانش آموزان بهتر می شود2-هرچه سرمایه اقتصادی خانواده افزایش یابد،عملکرد تحصیلی فرزندان بهتر می شود3-بین نوع مدرسه وعملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد،به گونه ای که دانش آموزان مدارس غیر انتفاعی عملکرد تحصیلی بهتری دارند. این تحقیق در نمونه ای با حجم 250 نفر از جامعه دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 87-86 رشته ریاضی مراکز پیش دانشگاهی نوبت اول آموزش وپرورش منطقه 14 تهران اجراشده است داده های گردآوری شده با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران وبه روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده است یافته ها حاکی از آن بوده است که سرمایه فرهنگی وابعاد آن ونوع مدرسه دانش آموزان با عملکرد تحصیلی آنها رابطه معنادار داشته اند ،در حالی که سرمایه اقتصادی آنها بر عملکرد تحصیلی شان تاثیر معنادار ولی بسیار اندک داشته است.
جانعلیزلده وهمکاران(1391) تحقیقی با عنوان بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان به ثمر رسانده اند که هدف پژوهش حاضر ، تأثیرمهمترین بعد برنامه  در سی پنهان )محیط اجتماعی( بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان سال سوم متوسطه که امتحانات آنان سراسری است می باشد . روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نوع توصیفی  استنباطی می باشد . درخصوص روائی پرسشنامه از آزمون هالپین کرافت که پرسشنامه -ای جهانی است استفاده شده و پایایائی آن با تغییرات انجام شده 884%. می باشد . تعداد جامعه آماری 290 نفرازجامعه          دانش آموز ان مقاطع دبیرستان پسرانه  دخترانه شهر نیشابور در سال تحصیلی91-90 میپردازد      می باشد .پرسشنامه هالپین کرافت که با آن محیط اجتماعی مدارس سنجیده می شود شا مل روابط مدیر و کارکنان با دانش آموزان ، روابط معلم ان با دانش آموزان و رابطه د انش آموزان با یکدیگررا شامل میشود، نتایج حاصله نشان داد که 1: محیط های اجتماعی مدارس خاص   ( نمونه  شاهد ) ودولتی از نظر باز  بسته بودن با هم متفاوتند 2. محیط های اجتماعی مدارس نمونه از شاهد و شاهداز دولتی باز ترند 3. محیط های اجتماعی مدارس دخترانه نسبت به پسرانه بازترند 4. محیط های اجتماعی باز.21% از عملکرد تحصیلی (معدل پایانی ) دانش آموزان را تبیین می کند 5. با بسته شدن محیطهای اجتماعی مدارس عملکرد تحصیلی (معدل پایانی ( دانش آموزان کاهش می یابد.
  مارد پور وهمکاران (1390) در تحقیقی باعنوان میزان اثر بخشی روش های ایمن سازی روانی و حساسیت زدایی منظم و روش تركیبی بر اضطراب امتحان و عملكرد تحصیلی و خودكارآمدی دانشجویان پسرکه هدف اساسی این پژوهش ، بررسی اثربخشی سه روش حساسیت زدایی منظم، ایمن سازی روانی و تركیبی از هردو روش در كاهش اضطراب امتحان، افزایش عملكرد تحصیلی و خودكارآمدی در دانشجویان پسر مبتلا به اضطراب امتحان بود. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد دهدشت در سال  تحصیلی 90-1389 بودند كه در پیش آزمون نمره بالا گرفتند و دارای اضطراب امتحان بودند. از آنجایی كه مجموع دانشجویان پسر در این برهه زمانی 3000 نفر بودند، بر اساس جدول كرجسی و مورگان (1970)حجم نمونه موردبررسی 341 نفر بود كه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند .پژوهش حاضر حاكی از این است كه سه روش حساسیت زدایی منظم، ایمن سازی روانی مایكنبام و تركیبی از هر دوروش در كاهش اضطراب امتحان و افزایش عملكردتحصیلی و خودكارآمدی آشكارا اثربخش بوده اند .
لینچ،ولفل،لینچ،استیل وهنسن (1998)در تحقیقی که برروی227نفر از دانشجویان سال سوم پزشکی انجام دادند ،ارتباط بین شیوه های یادگیری وعملکرد تحصیلی رامورد بررسی قرار دادند نتایج به دست آمده نشان داد،که شیوه های یادگیری با عملکرد در آزمونهای مجوز پزشکی ایالت متحده  وآزمون دهندگان ملی بورد پزشکی رابطه ی مثبت وبا ازمون شبیه سازی مبتنی بر کامپیوتر ، رابطه منفی دارد.
.کریستینا ودوگان (2009)در مطالعه خود با عنوان بررسی رابطه میان رضایت کارکنان ،رضایت مشتریان وعملکرد سازمانی(یک مطالعه تجربی)انجام شد. هدف از این مطالعه،آزمون کردن رابطه میان رضایت کارمندان ،برعملکرد تحصیلی سازمانی یک بیمارستان آزمون گردید.این مطالعه بصورت خاص چهار رابطه اصلی را در نظر گرفت1-رابطه مستقیم بین رضایت مشتری وعملکرد تحصیلی2-رابطه مستقیم میان رضایت کارکنان وعملکرد مالی3-رابطه مستقیم میان رضایت مشتری ورضایت کارکنان4-رابطه غیر مستقیم بین رضایت کارکنان وعملکرد مالی از طریق رضایت مشتریان.نتیجه این تحقیق با استفاده از داده های جمع آوری از آزمون های مربوط انجام گردید،معادله ساختاری استخراج شد نتایج تاثیر مثبت رضایتمندی کارمندان از طریق رضایت مشتری بر عملکرد سازمانی را تایید کرد(به نقل از دیوسالار،1388)